ตำแหน่ง: ช่างประเมินสภาพรถยนต์ประจำสาขา (Branch Operation) (ศรีนครินทร์)


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รับรถเข้าสต๊อก ตรวจสอบสภาพรถยนต์ พิจารณาการปรับสภาพรถ ออกใบสั่งงานกับอู่คู่ค้าและติดตามงานซ่อมเพื่อให้ได้คุณภาพงานภายใต้งบประมาณที่กำหนด และตรงต่อเวลา
 • เตรียมรถสำหรับทดลองขับและส่งมอบให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และภายในเวลาที่กำหนด
 • บำรุงรักษารถในสต๊อกให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย โดยเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนด
 • บันทึกและอัพเดทข้อมูลสภาพรถ รวมถึงสถานะการปรับสภาพรถในฐานข้อมูลหรือในระบบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
 • อำนวยความสะดวกและประสานงานขนย้ายรถระหว่างพื้นที่ต่างๆ เช่น สาขา อู่คู่ค้า ลานประมูล ลูกค้า ฯลฯ ให้สามารถส่งรถได้อย่างตรงเวลา ถูกต้อง สภาพสมบูรณ์


คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และทักษะด้านเครื่องยนต์ ช่างยนต์
 • มีทักษะด้านการประเมินราคา การสื่อสาร ประสานงานต่างๆ
 • มีใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ รถยนต์ (มีรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ส่วนตัว)
 • อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย